Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov
               

Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov

Dátum: 17.10.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Záujemcov o lektorovanie vo vašom regióne stále vítame a opäť prinášame informácie o projekte. Školili sme aj na Festivale vedy a techniky AMAVET 2018. Tešíme sa na spoluprácu.

„Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV) s ITMS kódom 312011D582 napĺňa ambíciu 28 ročných skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje realizujeme od 1. apríla tohto roku a potrvá do 31. marca 2021. Cieľom projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Panelová/posterová prezentácia je forma uverejnenia výsledkov vlastnej tvorivej vedátorskej práce, uznávaná vedeckou komunitou po celom svete. Umožňuje ľahšie posúdiť vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase. Poster je jednoduchá kartónová tabuľa použitá na prezentáciu vedátorskej práce žiaka. Skladá sa z troch častí, ktoré poskytujú dostatok miesta na prehľadné zverejnenie  dôležitých informácií o projekte. Jednou zo súťaži na Slovensku, kde takouto formou prezentujú svoj talent žiaci základných a stredných škôl je Festival vedy a techniky AMAVET, ktorý v tomto roku v novembri, počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku, bude mať už 21 rokov. Celoslovenskému finále predchádzajú krajské kolá ako napríklad toto: https://bit.ly/2PHCTbT

Primárnou cieľovou skupinou projektu CVV sú žiaci základných škôl a osemročných gymnázií sekundárnou cieľovou skupinou sú dospelí – dobrovoľníci, predovšetkým pedagógovia. Projekt umožní mladým ľuďom získať schopnosti, využívať nadobudnuté poznatky z formálneho vzdelávania, efektívnejšie pracovať s dostupnými technológiami, rozvíjať prácu v skupinách i autonómne a sebavedomo vystupovať a prezentovať vlastné závery.

Projekt sa realizuje vo všetkých krajoch Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Hľadáme učiteľov, pedagógov, ktorí majú ambíciu svoje praktické skúsenosti s hravou formou vzdelávania venovať rozvoju schopností žiakov v oblasti prírodných a technických vied. Práca lektora je honorovaná.

Doteraz sme vyškolili 46 lektorov.

V prípade záujmu stať sa lektorom  Centra vzdelávania vedátorov, s pôsobnosťou vo vašom regióne, kontaktujte:

Ing. Ján Nemec, projektový manažér CVV

nemec@amavet.sk

+421 903 719 244