Pozvánka na IV. ročník RoboRAVE Slovensko - 2018
               

Pozvánka na IV. ročník RoboRAVE Slovensko - 2018

Dátum: 27.04.2018  |  Autor: Jozef  |  Kategória: nekategorizované

Príď sa aj Ty pozrieť na Celoslovenskú súťaž autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko - 2018, ktorá bude už tradične v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline, v dňoch 18. a 19. októbra 2018 (štvrtok a piatok). V tomto roku ale v Novej MENZE na ul. Vysokoškolákov 26. Pre včas prihlásených účastníkov je na súťaži zabezpečená strava a ubytovanie bezplatne a neplatí sa žiadny účastnícky poplatok, stačilo sa vopred včas (do 7.10. do 24:00 hod.) prihlásť a do Žiliny sa už len dopraviť. Samozrejme že s "vlastným" súťažným robotom.

Pravidlá pre IV. ročník robotickej súťaže - RoboRAVE Slovensko 2018 si môžeš prečítať nižšie, poprípade si ich v PDF formáte stiahni tu.

Presné súťažné podmienky jednotlivých výziev v ktorých sa bude súťažiť na Slovensku v roku 2018 sú zverejňované dole pri "PS2:" pričom vychádzajú z podmienok  RoboRAVE International:

https://www.roborave.org/challenges  

Prihlasovanie bolo ukončené, celkovo sa v termíne prihlásilo 38 tímov, z toho 4 tímy zo zahraničia.

Do jednotlivých výziev sa tímy prihlásili nasledovne ( niektoré tímy budú súťažiž vo viac ako jednej výzve):

a-MAZE-ing - Skvelé začiatky:         11

Justing - Súboj rytierov:                   11

Line Following - Doprava loptičiek:   10

SUMO - Zápas v kruhu:                   19

Fire fighting - Hasenie ohňa:            11

 Aj vďaka finančnej podpore MATADORu v tomto roku pridávame dve nové kategórie pre RoboRAVE Slovensko a to - a-MAZE-ing  (Skvelé začiatky) a Sumo (Zápas robotov v kruhu). Dúfame, že takto budú môcť súťažiaci absolvovať aj viac katgórii - výziev počas súťaže a budú môcť byť vyhodnotený za tzv."Triatlon" súťaží (pri zapojení sa do troch súťaží), za ktorý môžu získať ďalšie hodnotné ceny.

Aj v tomto roku sa v kategórii Fire Fighting - Hasenie ohňa bude súťažiť o nomináciu na celosvetové finále RoboRAVE International 2019, ktoré bude tento krát v Číne, cez letné prázdniny a to 19. až 22. júla 2019.

Príďte sa pozrieť, všetci ste vítaní!

Za Váš organizačný tím!

Jozef Ristvej, st.

PS1:

Všetci prihlásení účastníci si musia doniesť vyplnený "Súhlas dotknutej osoby", ktorého tlačivo si môžete stiahnuť tu, pričom vyplníte a podpíšete len tú časť, ktorá patrí pre Vás. V hornej polovici je tlačivo pre osoby mladšie ako 16 rokov, ktorým to podpisujú rodičia a dolná polovica tlačiva je pre osoby staršie ako 16 rokov, ktoré si Súhlas podpisujú samé (nariadenie GDPR).

Súťažné tímy, ktoré sa potrebujú ubytovať, prosím obratom vyplňte tabuľku s údajmi ubytovaných a pošlite ju čím skôr na e-mail: jozefristvej@amavet.sk !!! 

Ubytovávaní tiež si stiahnite a vyplňte  "PLNOMOCENSTVO" pre sprevádzajúcich učiteľov - vedúcich tímov so zoznamom neplnoletých členov tímov (doplňte si riadky, poprípade na druhú stranu pripojte zoznam k Plnomocenstvu, ktoré odovzdáte pri ubytovávaní. Bez plnomocenstva Vás na Inetrnáte UNIZA nebudú môcť ubytovať - Táto požiadavka Internátov vychádza z nariadenia GDPR od EÚ. 

Tlačivo - tabulku pre  údaje ubytovaných, si stiahnite tu, vyplnenú ju obratom pošlite na: jozefristvej@amavet.sk !!!

Tlačivo - PLNOMOCENSTVO pre sprevádzajúcich učiteľov pre neplnoletých ubytovaných, si stiahnite tu, potvrdené od školy - klubu (skrátka od vysielajúcej organizácie) priniesť na internát.

PS2:

Podrobnejšie pravidlá pre výzvu a-MAZE-ing v Slovenčine si stiahnete tu.

Dráha pre a-MAZE-ing je tu.

Podrobnejšie pravidlá pre výzvu Súboj rytierov v Slovenčine si stiahnete tu.

Podrobnejšie pravidlá pre výzvu Doprava loptičiek v Slovenčine si stiahnete tu.

Podrobnejšie pravidlá pre výzvu SUMO v Slovenčine si stiahnete tu.

Podrobnejšie pravidlá pre výzvu Hasenie ohňa v Slovenčine si stiahnete tu.

Program súťaže RoboRAVE Slovensko 2018 si môžete stiahnuť tu.

Informačné centrum mladých, n.o.  (ICM,n.o.), Malá hora 3 v Martine v spolupráci

s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku  (AMAVET klub 549 v Martine)

 

Mobil: +421 903326158,  e-mail: martin@icm.sk, jozefristvej@amavet.sk, web:  www.amavet.sk v sekcii Roborave

 

Propozície IV. ročníka súťaže  RoboRAVE  SK - 2018 - v2

 

Informačné centrum mladých, n.o. v Martine  spoločne s Inguiry Facilitation Inc., USA, AMAVET-om a Žilinskou univerzitou v Žiline vyhlasuje v školskom roku 2018/2019

 

IV. ročník tímovej robotickej súťaže RoboRAVE  SK  pre šk. rok  2018/2019.

 

RoboRAVE International je najväčšia robotická súťaž organizovaná od roku 2001 v štáte Nové Mexiko, USA pre žiakov vo veku od 9 do 19 rokov a ostatných fanúšikov robotiky. Program “Inquiry Facilitators Inc., RoboRAVE International” prináša súťaž v štýle športov, ktoré zbližujú deti a mladých ľudí s akademickými a praktickými pracovnými schopnosťami 21. storočia, vďaka čomu sa im sprístupňuje svet vysokých technológii.

Názov súťaže vychádza z anglického Robots Are Very Educational (voľne preložené „Roboty sú veľkým prínosom pre vzdelávanie“).

Slovo ROBOT bolo prvý krát použité v divadelnej hre Karla Čapka R.U.R. a od roku 1920 sa používa na celom svete. Slovo vymyslel brat Karla Čapka pri natieraní bytovej steny, kedy so štetcom v ústach prvý krát vyslovil slovo ROBOT.

 

CIEĽ  SÚŤAŽE RoboRAVE:

1.      Podľa možnosti čo najviac podnecovať žiakov základných, stredných a vysokých škôl prostredníctvom riešení konkrétnych robotických úloh k odhaľovaniu a rozvíjaniu ich tvorivých schopností v technickej oblasti a tiež podnecovať ich záujem o štúdium technických odborov na stredných a vysokých školách.

2.      Napomáhať k vyhľadávaniu talentov v oblasti robotiky a sprístupňovať im výskumné, vývojové a výrobné pracoviská, najmä laboratóriá vysokých škôl v oblasti robotiky.

3.      Umožňovať čo najväčšiemu počtu talentovaných žiakov ďalší odborný rast formou účasti v samotnej súťaži a na špecializovaných aktivitách v SR, ako aj zaisťovať individuálnu a kolektívnu účasť na odborných akciách doma (v SR) a  v zahraničí.

 

DUCH  ( Spirit )  Celosvetovej  sÚŤAže  RoboRAVE:

je zastrešujúca filozofia, je to vodítko všetkým tým, ktorí sa stretávajú s akýmkoľvek RoboRAVE robotickým vzdelávaním, súťažou, alebo na jeho aktivitách po celom svete!

Duchom našich aktivít je :

  • Zábava popri učení
  • Výmena skúseností (Sharing)
  • Tímová práca

 

vyhrávať je až druhotné ....

( hráči hrajú, tréneri trénujú, rodičia „rozveseľujú“ )

 

Ako sa rozširuje robotické vzdelávanie, prichádza veľa nových ľudí na akcie RoboRAVE s malou, alebo žiadnou skúsenosťou s našou kultúrou, s kultúrou „ducha“ RoboRAVE.

Požadujeme, aby túto politiku všetci nielen podporovali, ale aj používali s cieľom zaistiť konzistenciu všetkých RoboRAVE akcií, rovnako veľkých, ako aj malých.

 

Cieľom prijatia tejto politiky je zabrániť konaniu, ktoré je v rozpore s duchom  „RoboRAVE  ... “, pričom takéto konanie  bude mať za následok nasledujúce:

  •        Strata postavenia svojho tímu vo výzve

  •   Diskvalifikácia zo súťaže alebo udalosti a následne z medzinárodných podujatí po dobu najmenej jedného (1) roka

Aký typ aktivít a konania je v rozpore s duchom RoboRAVE ?

         Podvádzanie

         Krádež

         Šikanovanie

         Boj

         Poškodzovanie a demolovanie

         ako aj  spúšťanie požiarného poplachu

Tieto aktivity nebudú tolerované. Pokiaľ bude udelené varovanie, bude previnilec alebo previnilci vylúčení z aktuálnej udalosti, ako aj ďalších akcií RoboRAVE Slovensko a RoboRAVE International.

Dôležité:

Aj  v RoboRAVE  platia zákony robotiky podľa  Isaaca Asimova:

Robot nesmie ublížiť človeku, alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby bolo človeku ublížené.

Robot sa musí podriadiť príkazom človeka, okrem prípadov, kedy sú tieto príkazy  v rozpore s prvým zákonom

Robot musí chrániť sám seba pred zničením, mimo prípadov, kedy je táto ochrana v rozpore s prvým  alebo druhým zákonom

V prípade, že váš robot nebude spĺňať  základné bezpečnostné predpisy, porota ho nepripustí k súťaži. Každý robot, ktorý by mohol ohroziť účastníkov, alebo iné zariadenia bude nemilosrdne vypnutý. Proti rozhodnutiu rozhodcu o vypnutí robota sa nedá odvolať !!

Na hornej časti (najvyššom mieste) robota by malo byť umiestnené červené  STOP tlačidlo rozmerov min. 20 x 20 mm , po ktorého stlačení vo zvislom smere nadol ostane robot stáť.

ÚčastnÍci sÚŤAže – vekové kategórie

       (ES): Základná škola –prvý stupeň  (vek 8 – 10 rokov)  (Elementary School)

       (MS): Základná škola druhý stupeň  (vek 11 – 13 rokov)  (Middle School)

V čase konania národného finále nemajú členovia tímu ukončené základné vzdelanie a musia mať trvalé bydlisko v SR.

       (HS): Stredná škola (vek 14 – 18 rokov)  (High School)

V čase konania národného finále nemajú členovia tímu ukončené stredoškolské vzdelanie, sem patria študenti stredných škôl

       (BK): Veľké deti  (starší ako 18 rokov - po skončení strednej školy)  (Big KIDS)

V čase konania národného finále majú členovia tímu ukončené stredoškolské vzdelanie, sem patria študenti vysokých škôl, učitelia, technici a tí pre ktorých je robotika hooby .

V prípade nízkeho počtu prihlásených tímov do robotickej výzvy má organizátor súťaže právo spojiť prihlásených súťažiacich  jednotlivých vekových kategórií.

 

SÚŤAŽNÝ PROJEKT 

Súťažný tím v počte najmenej dvoch a najviac štyroch členov prihlasuje súťažný projekt robota, ktorý spĺňa podmienky stanovené vyhlasovateľom. Pri vývoji a konštruovaní robota je možné spolupracovať s odborníkmi, výskumnými ústavmi a odbornými inštitúciami, musí však byť preukázateľný podiel riešiteľov z tímu na výsledkoch práce. Pre prezentáciu môže súťažiaci tím využiť „kartónový poster“ rozmerov 1200 x 1200 mm, ktorí im na požiadanie vopred, pri prihlasovaní v poznámke, zabezpečí a dodá usporiadateľ súťaže.

Autori môžu využívať ľubovoľné súčiastky, robotické stavebnice, alebo ich časti, ktoré môžu aj vzájomne kombinovať, rozhodujúca je celková cena súčiastok, ktorá nesmie presiahnuť cca 1.350 € (1.500 USD). Pri počte členov v tíme viac ako dvaja, musia byť určené úlohy (napr. vedúci tímu, konštruktér, programátor a hovorca) jednotlivých členov už pri prihlasovaní.

Celkový objem vonkajších rozmerov robota vo všetkých výzvach, pričom vo výzve „Súboj rytierov“ bez rytiera a vo výzve „Doprava loptičiek“ bez nádoby na loptičky, nesmie presiahnuť 65.030 cm3  (čo je kocka o hrane cca 40,21 cm).

Robotické výzvy sú nasledovné:

a-MAZE-ing – Skvelé začiatky  (výzva je prednostne určená pre vekovú kategóriu  ES):

Cieľ:  a-MAZE-ing - bež zo štartu (z domu) po ceste z dosák (bludisku) až do cieľa a nevyboč z cesty, počítajú sa body z piatich (5) najlepších pokusov (štartov) z akéhokoľvek počtu jázd  (časový limit na jednu jazdu je maximálne dve minúty – 120 sekúnd).

Súboj  rytierov  - Jousting  (výzva je prednostne určená pre vekové kategórie ES a MS):

Cieľ:  Turnaj (súboj) rytierov - bež zo štartu (z domu) po čiare a cestou zraz súperovho rytiera, počítajú sa body z piatich (5) najlepších pokusov (štartov) celkový počet jázd ani časový limit nie je určený, všetko záleží na aktivite súťažiacich.

DOPRAVA  LOPTIČIEK  -  LINE FOLLOWING   (pre všetky vekové kategórie):

Cieľ:  Bež zo štartu (z domu) po čiare na vežu a späť (home –tower – home) a doprav presný počet stolnotenisových loptičiek, určený rozhodcom ( v rozsahu  100 až 350 ks ),  do veže (boxu) (časový limit 3 minúty – 180 sekúnd)

Zápasy  v  kruhu  -  SUMO   (pre všetky vekové kategórie):

Cieľ:  Vytlačiť súperovho robota (SUMObota) z ringu – kruhového tvaru. (časový limit 3 minúty, poprípade do vytlačenia súperovho SUMObota z ringu). Jeden zápas dvoch súperov pozostáva maximálne z 3 kôl. Počítajú sa body z piatich (5) najlepších pokusov (zápasov) z najviac 10-tich zápasov.

HASENIE  OHŇA  -  FIRE FIGHTING  (prednostne určená pre vekové kategórie HS, BK:

Cieľ:   Zahasiť  4 rôzne vysoké sviečky bez ich dotyku, pričom sú 3 sviečky skryté za stenami rôznych tvarov (časový limit 3 minúty), počítajú sa body z piatich (5) najlepších pokusov (štartov) z najviac 10-tich jázd

Prihláška do celoštátnej  časti súťaže

Celoštátna súťaž, ktorá je otvorená pre všetkých, sa bude konať vo štvrtok a piatok, 18. a 19. októbra 2018 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline, na ul. Vysokoškolákov 26 – v Novej MENZE. Uzávierka zasielania prihlášok (len elektronicky- link je na webovej stránke AMAVETu http://bit.ly/roborave18, konzultácie sú možné cez e-mail: jozefristvej@amavet.sk) je do nedele 07. 10. 2018 do 24:00 hod..

Počet miest na ubytovanie a pre stravovanie účastníkov je obmedzený, preto je potrebné sa prihlásiť čím skôr. Platí pravidlo, kto je prv prihlásený má prednosť.

Vzor prihlasovacieho dotazníka a pravidlá súťaže  si môžete pozrieť a stiahnuť z webovej stránky: www.amavet.sk, je v sekcii „Roborave“.

PRIJATIE DO SÚŤAŽE

Ak riešiteľský tím spĺňa všetky podmienky účasti v súťaži, to znamená že tréner (coach) vyplnil elektronický dotazník - prihlášku so všetkými požadovanými údajmi a dostal potvrdzujúci e-mail že prihláška bola prijatá. Podmienkou prijatia do súťaže je aj vyjadrenie súhlasu s podmienkami GDPR uvedenými na prihláške. Pre ubytovanie tímov s členmi, ktorí ešte nedovŕšili 18 rokov je tiež podmienkou prinesenie „PLNOMOCENSTVA“ pre sprevádzajúceho učiteľa – vedúceho, od vysielajúcej organizácie, t.j. školy alebo klubu z ktorého prichádzajú žiaci z tímu, so zoznamom členov tímu.

Hodnotenie projektov a súťaže

Usporiadateľ súťaže zostaví hodnotiteľskú odbornú porotu, zloženú z odborníkov v oblasti robotiky, ktorá všestranne posúdi kvalitu práce, tvorivý prínos prezentovaného projektu a výsledky súťaže. Pri posudzovaní sú využívané kritériá bežné na medzinárodných akciách obdobného charakteru a v zmysle súťažných podmienok jednotlivých výziev.

Hodnotiteľská porota stanoví poradie najlepších finálových riešení. Voči rozhodnutiu hodnotiteľskej komisie je možné vzniesť protest na tlačive RoboRAVE s vložným 10,- € na jeden protest hlavnému rozhodcovi. Vložné sa nevracia, slúži na úhradu nákladov súťaže.

Odmeny v súťaži

Víťazné tímy (vyhodnocuje sa prvé miesto v každej výzve) získajú vecné odmeny.

Víťazný tím Celoslovenskej súťaže výzvy FIRE FIGHTING (Hasenie ohňa) v počte dvaja súťažiaci aj so svojím vedúcim, pri splnení všetkých podmienok, bude nominovaný na medzinárodnú súťaž RoboRAVE International, ktorá sa bude konať 19. až 22.  júla  2019 v Číne.

V prípade, že žiadne riešenie nesplní kritéria súťaže, poprípade kritériá účasti na medzinárodnom fóre, má usporiadateľ súťaže právo vecné ceny a ceny spojené s účasťou na akciách v zahraničí neudeliť, poprípade nominovať víťazný tím na niektorú inú medzinárodnú súťaž RoboRAVE International. Proti tomuto rozhodnutiu usporiadateľa sa nie je možné odvolať a je konečné.

V Martine dňa 31. mája 2018.