AMAVET VSTÚPIL DO MODREJ ŠKOLY
               

AMAVET VSTÚPIL DO MODREJ ŠKOLY

Dátum: 09.09.2015  |  Autor: Bronka  |  Kategória: nekategorizované

Vzdelávací program BVS opäť pokračuje - začína FESTIVAL VODY 2015

Po ročnej odmlke pokračuje FESTIVAL VODY, ktorý je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (BVS) „Modrá škola – voda pre budúcnosť“.  Hlavným cieľom programu je systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka.AMAVET je od školského roku 2015/2016 novým koordinátorom a realizátoromFESTIVALU VODY, ktorý je súťažnou prehliadkou projektov žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.

AMAVET po úspešnom výsledku obstarávania služby pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. a uzavretí zmluvy s BVS pripravuje FESTIVAL VODY 2015, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2015 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave. AMAVET spustil obnovenú internetovú stránku www.modraskola.sk, kde nájdete bližšie informácie o Festivale vody 2015, ale aj možnosť prihlásiť sa do Fotografickej súťaže o vode a do Výtvarnej súťaže o vode.

Podstatnou zložkou hmotnej existencie človeka je voda. Priemerne tvorí 70 percent ľudského organizmu. Voda je pre život nevyhnutná. Patrí k základným stavebným látkam organizmu, zabezpečuje správne fungovanie metabolizmu - transport živín, detoxikáciu, je dôležitá pri regulácii telesnej teploty. Všetky chemické reakcie, ktorých výsledkom je, že dýchame, kráčame, myslíme, spíme, sa dejú vo vodnom prostredí.

CieľomFESTIVALU VODY je pomôcť školám aktívne zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti environmentálnej výchovy so špeciálnym zameraním naproblematiku vody.Prostredníctvom riešenia žiackych projektov pod vedením pedagógov motivujeme mladých ľudí, aby si uvedomovali dôležitosť tém, akými sú kvalita pitnej vody z vodovodu, jej cena a hodnota, správny pitný režim, správne hygienické návyky, využitie vody v domácnosti, v priemysle, pri hasení požiarov, v lodnej doprave, vodných elektrárňach a podobne. Z pohľadu životného prostredia ide o dopĺňanie vedomostí žiakov a študentov o ochrane vodárenských zdrojov, o vodárenských procesoch, vodárenskom kolobehu vody.Málokto si uvedomuje, že nie je také samozrejmé, keď otočíme kohútik vodovodnej batérie a tečie pitná voda. Doplnkový vzdelávací program učí deti akú cestu musí voda prejsť, aby sa dostala k ľuďom a kam po použití ide.Ako sa ťaží voda, vyrába, upravuje a následne distribuujespotrebiteľom, ale aj ako sa odvádza do odpadových vôd verejnou kanalizáciou, čistí odpadová voda v čistiarňach  odpadových vôd a navracia sa vyčistená naspäť do prírody. 

Neformálne vzdelávanie v Modrej škole napomáha formálnemu vzdelávaniu na školách, ktorérealizuje AMAVET tak, aby vhodnými formami a metódami zážitkového učenia pôsobil na rozvoj vedomostí a znalostí detí a mládeže o pitnej vode. Zapojte sa aj vy do programu www.modraskola.sk!

Bratislava, 2.9.2015 (autor: Ján Nemec)